ELK fick förmånen att i tidigt skede vara med i förstudie gällande utredning av belysningssystem för Lerums kyrka.
Dryga ett år senare togs beslut att gå vidare och vi är nu med i detaljprojekteringen för framtagande av el-handlingar för det nya styrsystemet för kyrkan.
Befintligt styrsystem är av äldre modell och fungerar ej längre på det sätt verksamheten önskar. Nya systemet utformas för att fungera både med äldre ljuskronor som kvarstår samt även med ny belysning med DALI-styrning.