Våra tjänster

Projektering inom El- och Telesystem

Vår organisation har solid kompetens och erfarenhet av projektering gällande nybyggnad och ombyggnad. Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, t.ex. kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät. Utöver el- och telesystem arbetar vi även med ljusdesign för det offentliga rummet samt 3D-samordning. Vi har en flexibel organisation som har erfarna medarbetare vilket därför gör att vi på kort tid kan positionera oss för olika typer av uppdrag.

Kraft

Inom kraftområdet är det viktigt att se helheten. Det innebär allt från övergripande elkraftförsörjningar med centraler ner till enskilda apparater. För att dimensionera det totala behovet av elkraftsförsörjning till en byggnad krävs en noggrann uppställning av verksamhetens behov.

Belysning

Ljus och god belysning är något vi alla har behov av vilket innebär allt från rätt ljus för en viss arbetsuppgift till att ha rätt ljus för att må bra. Se fliken ljusdesign för mer information gällande belysning.

Säkerhet

Säkerhetssystem kan delas upp i flera delar. Det finns benämning såsom passerkontrollsystem likväl som inbrottslarmsystem.

Ett passerkontrollsystem är ett elektriskt/mekaniskt system som enkelt ger tillträde för användare med rätt behörighet beroende på tid och plats, samtidigt som obehöriga individer blir nekade tillträde. Inbrottslarmsystem har i uppgift att larma vid inbrott.

Brandlarmsanläggning

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas av personal på plats eller av Räddningstjänsten och därmed ge små skador.

Omfattningen av en automatisk brandlarmsanläggning kan variera beroende på varför man installerat ett larm

Solkraft

I en solkraftsanläggning blir solljuset omvandlat till elektricitet. Det finns flertalet olika typer av solcellspaneler på marknaden för att åstadkomma detta. Vid dimensionering av anläggning undersöker man flera aspekter. Till exempel: var placeras anläggningen geografiskt? Vilket väderstreck? Hur stor yta kan man ta i anspråk? Hur ser solinstrålningen ut på denna plats?

Elbilar, Laddhybrider

Elbilsladdning, Laddstolpar, Laddboxar

Elbilar/Laddhybrider för transport istället för bilar som enbart går på fossila bränslen blir allt vanligare. För att klara av laddning av bilar är en väl planerad infrastruktur ett krav och tillika en planering hur befintligt nät kan nyttja med prioriterad laddning och lastbalansering.

3D-samordning

En allt viktigare del inom projektering är samordning mellan olika discipliner. Till exempel ger det möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka kollisioner mellan installationsdelar.

Transportsystem

För att en byggnad skall fungera måste de vertikala transporterna vara tillgodosedda. Att utföra noggrann analys av trafikbehovet, rätt dimensionering av vertikala transportbehovet är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att slippa irritation såsom köbildning, onödiga väntetider och driftstopp.

Varje byggnad har sin specifika karaktär. Det är därför svårt att ge generella rekommendationer för val av storlek på hiss och rulltrappa. Men med dagens teknik finns möjligheter att dimensionera funktionssäkra transportsystem.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, t.ex. kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät.