Kvalitet och miljö

FR2000

ELK är ett FR2000-certifierat företag och det ger dig som kund många fördelar.
Verksamhetsledningssystemet FR2000 är integrerat i vårt företag och systemet säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Det är på samma gång flödes- och processorienterat och använder ett enklare språk än andra kvalitetssäkringssystem, vilket i sin tur gör det lätt för alla våra medarbetare att förstå, kommunicera och hitta i systemet.

Policy

Kvalitet

Vår organisation är processtyrd, vi sätter samman en projekteringsgrupp bestående av olika kompetensområden så att vi kan svara upp till beställarens krav, behov och förväntningar. Detta förutsätter le­ve­rans av utförda uppdrag och tjänster med rätt kvali­tet, i rätt tid och till rätt pris.

Varje levererad order skall vara en rekommendation till en ny order. För att upprätthålla en god kvalitet ska vi anpassa vårt arbetssätt genom ständiga förbättringar. Medarbetarna ska erbjudas kompentensutveckling för att tillgodose ny teknik och nya krav, för att våra tjänster ska motsvara behoven hos våra beställare.

Miljö

Vi ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiv arbetsmetodik med minsta möjliga miljöpåverkan, samt följa gällande lagar och föreskrifter för vår verksamhet och utveckla verksamheten och miljöarbetet genom ständiga förbättringar.
Vi skall föreslå energieffektiva produkter och energibesparande åtgärder.

Arbetsmiljö

Vi eftersträvar en fullgod arbetsplats för all personal genom att upprätthålla en trygg arbetsmiljö, följa gällande lagar och föreskrifter för vår verksamhet samt genom information och kunskap förebygga risken för ohälsa och olycksfall. Med en god arbetsorganisation samt genom ständiga förbättringar undvika arbetsrelaterade skador. Arbetsmiljöfrågor hanteras i samverkan mellan
medarbetare och ledningen för att uppnå en hög delaktighet.

Vi ska erbjuda intressanta och omväxlande arbetsuppgifter. Ge förutsättningar för en bra balans mellan privatliv och arbetsliv, samt främja aktiviteter för social samvaro utanför arbetet. Nolltolerans gällande diskriminering samt motverka kränkande särbehandling.