Tjänster

ELK i Göteborg AB är ett ingenjörsföretag med projektering inom El- och Telesystem.
Vi utför uppdrag inom alla förekommande system som ryms inom begreppet el/tele.

Vår organisation har solid kompetens och erfarenhet av projektering gällande nybyggnad och ombyggnad.
Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, t.ex. kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät. Utöver el- och telesystem arbetar vi även med ljusdesign för det offentliga rummet samt 3D-samordning.
Vi har en flexibel organisation med erfarna medarbetare och kan på kort tid positionera oss för olika typer av uppdrag.

El- och Telesystem

Kraft

El- och Telesystem

Inom kraftområdet är det viktigt att se helheten.
Allt från övergripande elkraftförsörjningar med centraler ner till enskilda apparater.
För att dimensionera det totala behovet av elkraftsförsörjning till en byggnad krävs en noggrann uppställning av verksamhetens behov.

Därefter måste en ekonomisk utvärdering ske beroende på val av servis och abonnemang som skall beställas från elleverantören.


Belysning 

Ljus och god belysning är något vi alla har behov av. Det handlar om allt från rätt ljus för en viss arbetsuppgift till att ha rätt ljus för att må bra.

Se fliken ljusdesign för mer information gällande belysning.

 

 


Säkerhet

Säkerhetssystem kan delas upp i flera delar. Det finns benämning såsom passerkontrollsystem likväl som inbrottslarmsystem.

Dessa delar kan var kombinerade med varandra likväl som separerade.

Ett passerkontrollsystem skulle kunna definieras som ett elektriskt/mekaniskt system som enkelt ger tillträde för användare med rätt behörighet beroende på tid och plats samtidigt som obehöriga individer ej ges tillträde.

Inbrottslarmsystem skulle kunna definieras som ett larm som har i uppgift att larma vid inbrott. Larmning kan ske exempelvis i form av högt tjutande larmsignal eller att larmsignal vidaresänds till larmbolag som skickar väktare.


Brandlarmsanläggningbrandlarm

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas av personal på plats eller av Räddningstjänsten och därmed ge små skador.
Omfattningen av en automatisk brandlarmsanläggning kan variera beroende på av vilken orsak som larmet installerats.

 


Solkraft

I en solkraftsanläggning omvandlas solljuset till elektricitet. Flertalet olika typer av solcellspaneler finns på marknaden för att åstadkomma detta. Vid dimensionering av anläggning undersöks flera aspekter. Var placeras anläggningen geografiskt? Vilket väderstreck? Hur stor yta kan tas i anspråk? Hur ser solinstrålningen ut på denna plats?

 


Elbilsladdning

Elbilar för transport istället för bilar som drivs via fossila bränslen blir vanligare. För att klara av laddning av elbilar krävs en väl planerad infrastruktur inom laddning.


Transportsystem

För att en byggnad skall fungera måste de vertikala transporterna vara tillgodosedda.

Noggrann analys av trafikbehovet, rätt dimensionering av vertikala transportbehovet.

Alla dessa detaljer är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att slippa irritation – köbildning, onödiga väntetider och driftstopp. Varje byggnad har sin specifika karaktär. Det är därför svårt att ge generella rekommendationer för val av storlek på hiss och rulltrappa.
Men med dagens teknik finns möjligheter att dimensionera funktionssäkra transportsystem.


3D-samordning

En allt viktigare del inom projektering är samordning mellan olika discipliner. Möjligheten att i ett tidigt skede upptäcka kollisioner mellan installationsdelar.