El- och Telesystem

ELK i Göteborg AB är ett ingenjörsföretag med projektering inom El- och Telesystem.
Vi utför uppdrag inom alla förekommande system som ryms inom begreppet el/tele.

 

El- och Telesystem transport rulltrappaEl- och Telesystem

Elsystem

Försörjningssystem elkraft

För att dimensionera det totala behovet av elkraftsförsörjning till en byggnad krävs en noggrann
uppställning av verksamhetens behov. Därefter måste en ekonomisk utvärdering ske beroende på val av servis och abonnemang som skall beställas från elleverantören.

Transport

För att en byggnad skall fungera måste de vertikala transporterna vara tillgodosedda.

Noggrann analys av trafikbehovet, rätt dimensionering av vertikala transportbehovet.
Alla dessa detaljer är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att slippa irritation – köbildning, onödiga väntetider och driftstopp. Varje byggnad har sin specifika karaktär. Det är därför svårt att ge generella rekommendationer för val av storlek på hiss och rulltrappa.
Men med dagens teknik finns möjligheter att dimensionera funktionssäkra transportsystem.


 

datanät cables säkerhet brandlarmEl- och Telesystem

Telesystem

Fastighetsnät – datanät

Fastighetsnät för datakommunikation kan byggas efter två olika principer, ostrukturerat eller strukturerat.
Ett strukturerat nät ger en något högre investeringskostnad, men den betalar sig snabbt i form av lägre drift- och underhållskostnader.

Säkerhet

Passerkontroll
Ett passerkontrollsystem skulle kunna definieras som ett elektriskt/mekaniskt system som enkelt ger tillträde för
användare med rätt behörighet beroende på tid och plats samtidigt som obehöriga individer ej ges tillträde.
Passerkontrollsystem har inbyggda administrativa stödprogram som ger tillträde för kortinnehavaren.
I det administrativa programmet finns möjlighet till uppföljning och övervakning av händelser i systemet.

Till passersystem kan även andra system såsom inbrott och övrig larmhantering integreras.

Brandlarmsanläggningar

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas av personal på plats eller av Räddningstjänsten och därmed ge små skador.

Omfattningen av en automatisk brandlarmanläggning kan variera beroende på av vilken orsak som larmet installerats.