Om ELK

elk elbil

 Om ELK

Företagsbeskrivning

ELK är ett ingenjörsföretag som arbetar med projektering inom el- och telesystem vilket innebär att vi utför uppdrag inom alla förekommande system som ryms inom begreppet el/tele.
Kompetensutveckling för medarbetare är viktigt för ELK och därför prioriteras det mycket högt inom företaget. Därför företagets medarbetare en mycket hög allmän kompetens blandat med spetskompetens inom olika områden.

Organisation

Vår organisation har solid kompetens och erfarenhet av projektering gällande nybyggnad och ombyggnad.
Vi arbetar inom alla fackområden som ingår i el- och telesystem, t.ex. kraft, belysning, transport, säkerhet och flerfunktionsnät. Vi arbetar även med ljusdesign för det offentliga rummet.
ELK har en flexibel organisation med erfarna medarbetare och kan därför på kort tid positionera oss för olika typer av uppdrag.

Utdrag ur affärsplanen

Den tekniska utvecklingen

I den nya IT-tekniken och snabba kommunikations-lösningarnas spår, sprutar nya lösningar och system inom många områden ut.
Ett problem för kunder/slutanvändare är att sådana lösningar och system sällan är beprövade och utvärderade. Där kan vi medverka som kritisk teknikköpare och i sammanhanget också tydliggöra aspekter på miljö- och energieffektivitet. Frågor kring kundernas miljöpolicy kommer att blir mycket viktigt.

Policy

Hur vi uppfattas av våra kunder

Vi har ett gott renommé vilket innebär att våra kunder uppfattar oss som kompetenta. Vi har en bra struktur och lämnar bra jobb ifrån oss.
Kunderna känner tillit – de vet vad de får.
ELK uppfattas som ett stabilt företag med bred kompetens. Bolaget har stora beställare och intressanta projekt och det ger i sin tur stora möjligheter för medarbetare att utvecklas i sitt yrke och en stor frihet.

Miljö
Vi ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiv arbetsmetodik med minsta möjliga miljöpåverkan, samt följa gällande lagar och föreskrifter för vår verksamhet och utveckla verksamheten och miljöarbetet genom ständiga förbättringar.
Vi skall föreslå energieffektiva produkter och energibesparande åtgärder.

Kvalitet
Vår organisation är processtyrd, vi sätter samman en projekteringsgrupp bestående av olika kompetensområden så att vi kan svara upp till beställarens krav, behov och förväntningar. Detta förutsätter le­ve­rans av utförda uppdrag och tjänster med rätt kvali­tet, i rätt tid och till rätt pris. Varje levererad order skall vara en rekommendation till en ny order. För att upprätthålla en god kvalitet ska vi anpassa vårt arbetssätt genom ständiga förbättringar.

Arbetsmiljö
Vi eftersträvar en fullgod arbetsplats för all personal genom att upprätthålla en trygg arbetsmiljö, följa gällande lagar och föreskrifter för vår verksamhet samt genom information och kunskap förebygga risken för ohälsa och olycksfall. Med en god arbetsorganisation samt genom ständiga förbättringar undvika arbetsrelaterade skador.

Brandskydd
Samtliga verksamma inom företaget ska vara väl införstådda med innehållet i vår brandskyddspärm, gällande brandrisker, åtgärder vid brand samt hantering av släckutrustning. Medarbetare ska beredas tillfälle för utbildning i brandskydd samt HLR.

Kompetens
Medarbetarna ska erbjudas kompentensutveckling för att tillgodose ny teknik och nya krav, för att våra tjänster ska motsvara behoven hos våra beställare.

Socialt ansvarstagande
Vi ska erbjuda intressanta och omväxlande arbetsuppgifter.
Ge förutsättningar för en bra balans mellan privatliv och arbetsliv.
Nolltolerans gällande diskriminering samt främja aktiviteter för social samvaro utanför arbetet.